תמונת האלבום

תמונת האלבום

HOT mobile מוזיקה בהמתנה מוזיקה בהמתנה

תנאי שימוש

שרות ההורדות של הוט מובייל מסופק ללקוחותיה של חברת הוט מובייל בע"מ (להלן: HOT mobile ) כחלק משירותיה בטכנולוגיית iDEN וה UMTS.
 1. להלן מספר פרטים אודות שרות מוזיקה בהמתנה ותנאי השימוש בו. הנך מתבקש לקרוא היטב מלוא התנאים, ואם אינך מסכים לאחד התנאים כולו או חלקו, הנך נדרש שלא לעשות שימוש שרות.שימוש בשרות יהווה קיבול נוסף לאמור בתנאים אלו. השימוש בלשון זכר הינו לנוחיות הקריאה בלבד, ונועד לנשים ולגברים כאחד.
 2. השרות מיועד להורדת שיר בהמתנה דרך מכשיר ההוט מובייל שלך (להלן ייקרא "היישום") כנגד חיוב חשבונו של בעל המכשיר אצל הוט מובייל, (או באמצעות חיוב יתרת הכרטיס פרי פייד שברשותך).
 3. ההורדה נעשית באמצעות שירות תקשורת הנתונים של רשת הוט מובייל, ולשם כך עליך להיות מנוי על שירות זה.
 4. החיוב בגין היישום הוא כנקוב בשרות והוא כולל מע"מ. בנוסף, יחול חיוב בגין צריכת תקשורת הנתונים הנדרשת במסגרת הורדת היישום. תעריף תקשורת הנתונים יהיה בהתאם לחבילת השימוש עליה מנויים מכשירי הלקוח, כפי שתתעדכן מעת לעת.
 5. החיוב בגין היישום דינו כדין חיוב בגין שירותי הוט מובייל כאמור בהסכם ההתקשרות שבין HOT Mobile לבין הלקוח, בעל המכשיר (להלן: הלקוח) או בהתאם לתנאי השימוש בשירותי פריפייד של HOT mobile לפי העניין, ותנאי ההתקשרות/שימוש יחולו בשינויים המחויבים אף על השימוש בשרות בנוסף לתנאים המפורטים כאן.
 6. הוט מובייל רשאית מעת לעת לשנות את תנאי השימוש בשרות, את תעריפי ההורדה, את עיצוב האתר, את הרכב היישומים ותוכנם, ‏הכול ללא צורך בהודעה מוקדמת.
 7. זכויות הקניין הרוחני הנוגעות ליישומים הכלולים בשרות הינם של HOT Mobile או מי שנתן לה רשות בהם. הורדת היישומים מקנה לבעל המכשיר רק את הרשות להשתמש ביישומים באופן אישי, לא בלעדי ולצרכים אישיים בלבד. אינך רשאי: לעשות כל שינוי בתוכנו של היישום, פרסמו, להעבירו, לשכפלו, להפיצו בכל דרך שהיא, להעתיק את תוכנו למקום אחר או לשלבו בכל דרך שהיא במסגרת אחרת או בפרסום אחר ,או ליצור אליו קישורית ממסגרת אחרת, לעשות שימוש ביישום שלא למטרות אישיות, או לייעוד שלא נקבע על ידי הוט מובייל ליישומים השלובים בשרות.
 8. אנא תשומת ליבך לכך כי טרם הורדת היישום יש לוודא כי מכשיר ההוט מובייל שברשותך תומך בסוג התוכן שהנך מבקש להוריד.
 9. הורדת היישום מותנית בכך שכרטיס ה SIM שבמכשירך הוא כרטיס ה SIM המקורי שסופק על ידי הוט מובייל עם אספקת המכשיר על ידה.
 10. הנך נדרש שלא לשגר באמצעות היישומים כל מידע שתוכנו מאיים, נגוע בלשון הרע או בדיבה, גס או פוגע בביטחון המדינה ו/או נוגע לפעילות בלתי חוקית ו/או אסור על פי תקנת הציבור או על פי כל דין אחר, או היכול ליצור עילה לתביעה פלילית או אזרחית, או כל מידע שהמשתמש אינו רשאי לשגרו או לקבלו. כמו כן, הנך נדרש שלא לשגר ושלא לקדם באמצעות האתר כל מידע שהינו במסגרת "דואר זבל", מכתבי שרשרת, "תוכנות פירמידה" או כל מידע מסוג דומה, וכן שלא להטריד באמצעות היישומים כל אדם אחר.
 11. מובהר בזאת למשתמש, כי למרות ש HOT mobile אינה אחראית לתוכן המידע המועבר באמצעות היישומים, היא רשאית במקרה שמתעורר חשד לשימוש בלתי מורשה ביישום או באמצעותו: לבחון את תוכן המידע לרבות באמצעות גישה אליו, לסלק כל מידע שהועבר ונאגר אצלה בניגוד לתנאים אלו, ו/או להפסיק את שימושו של המשתמש האחראי לשיגורו של המידע בשירותי הוט מובייל הרלוונטים על כל יישומיהם.
 12. HOT Mobile אינה אחראית לכל מידע שיגיע אליך על ידי גורם חיצוני באמצעות היישומים, והנך נדרש לנקוט בזהירות הנדרשת בקבלך כל מידע שיועבר אליך במסגרת זאת. HOT Mobile אף אינה מתחייבת, כי מידע זה הועבר בשלמותו ובאופן תקין לגמרי, כאמור בתנאים אלו.
 13. למרות ש HOT mobile נוקטת באמצעים שונים לאבטחת המידע אשר נמסר על ידיך במסגרת השרות, HOT mobile אינה מבטיחה, כי גוף בלתי מורשה לא ישיג גישה למידע ו/או ישים ידו על מידע זה ו/או יחדור באופן בלתי חוקי למערכותיה, והמשתמש נוטל על עצמו מלוא הסיכונים הנוגעים לכך.
 14. הנך נדרש בשימושך ביישומים ובשרות לרבות בקבלך ובשומרך מידע, שלא להתערב בפעולות המערכות הנוגעות לשרות או ליישומים ושלא להפריע לפעילותן התקינה, כמו אף שלא לבצע כל חדירה למערכותיה או לכל מערכת אחרת המקושרת אליה.
 15. HOT mobile רשאית לפי שיקול דעתה וללא צורך בהודעה מוקדמת להפסיק שימושך בשירותי תקשורת הנתונים או בשרות, ולהסיר מידע שלך המאוכסן אצל הוט מובייל, אם לדעת הוט מובייל, פעלת בניגוד לתנאי שימוש אלו.
 16. יובהר מעל כל ספק, כי HOT Mobile לא תישא בכל אחריות לכל הפסד ו/או נזק תוצאתי או עקיף או ישיר, ו/או הנוגע לאובדן מידע, ו/או הנוגע לאי זמינותו של השרות ו/או לאי התאמת היישומים לצרכיך, ו/או ביחס להסתמכות עליהם או בגין אי תפקודם הנאות, בכל מקרה סך כל דרישותיך מ HOT mobile ו/או מאחרים הקשורים אליה לרבות בעלי הזכויות ביישומים, לא יוכל לעלות על סכום התמורה ששילמת בגין הורדת היישום. בכל מקרה אין HOT Mobile אחראית כלפי המשתמש בגין פעילותו של משתמש אחר.
 17. היישומים המצויים באתר הינם לנוחיותך, ונמסרים "כמות שהם" – AS IS. HOT mobile אינה נוטלת כל אחריות לגבי נכונותם, תוכנם, עדכונם, שלמותם ותפקודם המושלם של היישומים או לגבי האפשרות להסתמך עליהם לכל עניין ודבר. ידוע לך, כי ברשת האינטרנט הסלולארית צפויות תקלות שיבושים והפרעות, כמו אף חלים הדברים לגבי העברת נתונים ברשת הרדיו, על כן, מובהר, בנוסף, כי HOT mobile אינה מבטיחה כי השרות על כל נדבכיו, יהיה זמין בכל עת, או כי השימוש בו יהא בלתי מופרע, או כל היישומים השלובים בשרות יפעלו ללא דופי.
 18. הדין שיחול על תנאי השימוש בשרות וביישומים יהיה דין מדינת ישראל, וסמכות השיפוט הבלעדית בנוגע לכל סכסוך בעניין השימוש בהם תהיה רק לבתי המשפט בתל אביב-יפו, אולם אין באמור לעיל, כדי לגרוע מסמכותה של HOT Mobile לבקש סעד בבית משפט המצוי מחוץ למדינת ישראל, על מנת לזכות בצווי עשה או צווי מניעה או צו אחר על מנת לאכוף את זכויותיה.
 19. HOT Mobile רשאית לקבוע תנאים נוספים ביחס ליישומים שונים מטעמה.
 20. פרטיות המשתמש בשרות מאשר כי ידוע לו שבמהלך השימוש בו, ייאסף מידע אודות הדפים, המוצרים, השירותים וכל המידע שהוצג בפניו, פעולותיו באתר, זמן שהייתו בשרות וכיוצ"ב. HOT mobile תהיה רשאית לשמור את המידע הנ"ל ולהשתמש בו לצרכיה הפנימיים לרבות לשם אספקת שירותים, גביית כספים, עריכת חשבונות, ואכיפת זכויות HOT mobile על פי כל הסכם עימה. HOT mobile תהיה רשאית להעביר פרטים סטטיסטים מתוך המידע הנ"ל לצדדים שלישיים, ובלבד שלא יהא בהם כדי לזהות את המשתמש.
 21. החיוב בגין הורדת היישום מתבצע גם אם המוריד אינו הלקוח בעל המכשיר, על כן, אם אינך בעל המכשיר, הינך מצהיר, כי קיבלת את רשותו של בעל המכשיר לעשות שימוש במכשירו לשם הורדת היישום, לשם השימוש ביישום ולשם חיוב בעל המכשיר בגין ההורדה.
 22. עלות דמי החיבור לשירות - 8 ₪ למכשיר, לחודש או חלקו. 50% הנחה ל 4 חודשים למצטרפים חדשים לשירות.
 23. עלות הורדה של כל שיר - 6 ₪. המחירים כוללים מע"מ וכפופים לעדכון במחירון.
 24. הורדת שיר למנוי שאינו מחובר לשירות מהווה גם בקשה לחיבור לשירות.
 25. ניתן להתנתק מהשירות בכל עת בפניה למוקד שירות הלקוחות של HOT Mobile.
 26. לא ניתן להקצות שיר אחר למנוי שהוגדר לו ג'ינגל עסקי לכל שעות היום.
 27. אם הנך מנוי על שירות 2 קוים השיר ישויך לקו ממנו הוזמן השירות, בכל מקרה הלקוח יישא בעלות הורדת שיר לכל קו בנפרד.
 28. הורדת שירים/ השירות ב- SMS כרוכה בעלות נוספת עבור משלוח ה-SMS בהתאם לחבילת הלקוח.
 29. שליחת שיר במתנה לחבר ניתן לבצע באמצעות חיוג ל- *20, המהווה שירות מידע ובידור, ובכפוף לתנאים המפורטים שם.